ข่าววันนี้ Cleaner Technology/CT

โครงการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลของเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือเตาอบโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ซึ่งปัจจุบันนี้ต้นทุนในการผลิตสิ้นค้าในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 50.0-70.0% มีต้นทุนที่เกิดจากพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ในปัจจุบันจึงมีการนำเสนอการจัดการเกี่ยวกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology/CT) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตและการบริการให้มีระสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช้วัตถุดิบน้อยลง อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียซึ่งปัจจุบันองค์กร,หน่วยงาน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ต่างตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งต้องมีแนวคิดกล้าที่จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกิจกรรมแบบเดิม ซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วอาจไม่สามารถทำการแข่งขันกับคู่แข่งในเชิงธุระกิจได้