(NH3) Ammonia monitoring system CPF (THAILAND) PUBLIC. CO.,LTD

      บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการติดตั้งระบบการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ทั้งกลุ่มโรงงานอาหารแปรรูป (Food Products Factory) , โรงงานใส้กรอก (Sausage Factory) ตลอดจนกลุ่มอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ (Sea Food Factory) เพื่อให้สอดคล้องตามกฏหมาย และระบบความปลอดภัยของบริษัทประกันภัย ตลอดจนตามมาตรฐาน ISO ซึ่งติดตั้งโดยใช้ระบบ MODBUS Type ที่ส่งข้อมูลจาก Sensor เข้าสู่ชุดความคุม และแสดงผลด้วย PLC and Touch Screen Control with data logger ซึ่งบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นผุ้นำและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเชื่อถือได้