โครงการปรับเปลี่ยนหัวพ่นไฟ Boiler

บริษัท โกลบอล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ได้มีการนำเสนอโครงการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของชุดหัวพ่นไฟของเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ซึ่งเดิมกลุ่มลูกค้าใช้เชื้อเพลิงชนิดน้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซล โดยบริษัทฯ นำเสนอการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงชนิดใหม่เป็น ก๊าซปิโตเลียมเหลว (LIQUEFIED PETROLIUM GAS, LPG)ก๊าซธรรมชาติ หรือการใช้ BIO-GAS ซึ่งจากการที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดน้ำมันเตาดังที่กล่าวมีผลทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมลละภาวะทั้งโดยทางตรง และทางออ้มมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดที่เป็นก๊าซก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ หรือการใช้ BIO-GAS นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องชุดหัวพ่นไฟของกำเนิดไอน้ำที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มสูงมากในระยะยาว และที่สำคัญที่สุดคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงได้ในอนาคต อีกทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้ปล่อยให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลอยตัวตามกลไกลของตลาด จากเหตุผลดังที่กล่าวเชื้อเพลิงชนิดที่เป็นก๊าซปิโตเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติจึงเป็นเชื้อเพลิงที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้ามาทดแทนเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันเตา และที่สำคัญภาครัฐบาลให้กาสนับสนุนให้ภาคเอกชนตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติเนื่องจากสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ ซึ่งก๊าซปิโตเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงถูกลงในระยะยาว และยังช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเชื้อเพลิงชนิดที่เป็นก๊าซปิโตเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมมลละภาวะ รวมถึงในระยะยาวทำให้ค่าซ่อมบำรุงในการรักษาประจำปีของเครื่องกำเนิดไอน้ำลดต่ำลงเป็นอย่างมาก