Good Year Ltd. Improvement Boiler Capacity 10 ton with NG Gas Burner and O2 Control

      Improvement Boiler Capacity 10 ton with NG Gas Burner and O2 Control, งานปรับปรุงเครื่องกำเหนิดไอน้ำขนาด 10 Ton และติดตั้งหัวพ่นไฟชนิดใช้ก๊าซ NG เป็นเชื้อเพลิงพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดควบคุมระบบ มีการนำชุดวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ O2 Analyzer มาควบคุมการเผาไหม้ของหัวพ่นไฟซึ่งจะช่วยทำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกประมาณ 10-15% และมีการติดตั้งเครื่องตรวจจัดการรั่วไหลของก๊าซไว้ป้องกันความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง Touch Screen ไว้แสดงผลการทำงานที่ตู้ควบคุม สถานที Goodyear Ltd.